Nabídka


Liberec, Šumavská ul.
8.500 Kč
Jungmannova, Liberec 2
12.500 Kč
Liberec 23, Jeřmanická ul.
0 Kč
Liberec 4, Mlýnská ul.
0 Kč
Liberec, Šumavská ul.
0 Kč

strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Portfolio

Správa nemovitostí - rozsah jednotlivých činností


Předmět správy v oblasti provozní

 • obstarání styku s nájemci jednotlivých bytů v jednacím místě v provozní kanceláři správce
 • zajištění administrativy bytové agendy, dle pokynů vlastníka uzavírání nových nájemních smluv atd.
 • zajištění drobných oprav a údržby bytů v kompetenci pronajímatele

Předmět správy v oblasti účetní

 • vedení daňové evidence
 • vedení podvojného účetnictví
 • vypracování daňového přiznání
 • podání daňového přiznání

Předmět správy v oblasti evidenční a ekonomické

 • vedení evidence nájemníků a podnájemníků bytových prostor, uživatelů nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků
 • předpisy nájemného v souladu s prováděcími předpisy a pokynů vlastníka, kontrola plateb
 • předpis služeb spojených s užíváním společných prostor
 • změny předpisů nájemného a služeb v souvislosti se změnami vyplývajícími s užíváním jednotek
 • změny předpisu nájemného a služeb v souvislosti se změnami prováděcích předpisů
 • zajištění automatizovaného předpisu inkasa plateb prostřednictvím SIPA
 • kontrola plateb nájemného, služeb, příspěvků do jednotlivých fondů
 • upomínání pohledávky u dlužníka
 • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných prováděcích předpisů
 • předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem nemovitosti

Předmět správy v oblasti technické

 • vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
 • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků
 • smluvní zajištění dodávek služeb (médií), spojených s užíváním společných částí nemovitostí (el.energie, plyn, teplo, TUV,odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
 • smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, chodníků, příslušenství
 • smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel
 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby v činnosti /voda,plyn, elektro apod./
 • smluvní provádění provozních revizí technických zařízení ve spravované nemovitosti dle příslušných prováděcí předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)
 • smluvní zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti ve společných prostorách domů bytech, nebytových prostorách a provozních jednotkách
 • dle technického stavu nemovitosti podávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukci včetně odborného odhadu nákladů
 • sjednávání a případné uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem včetně zastupování vlastníka při likvidaci pojistných událostí
 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy

Bytové družstvo


Při založení právnické osoby bytového družstva za účelem zakoupení domu od obce, podniku nebo státní instituce zajišťujeme:

 • zpracování pozvánek na ustavující schůzi a jejich rozeslání,
 • zpracování stanov, účast notáře na ustavující schůzi, včetně zpracování notářského zápisu o ověření ustavující schůze a notářského zápisu o přijetí schválených stanov,
 • zpracování potřebných dokladů k podání návrhu na zápis právnické osoby do obchodního rejstříku u místně příslušného soudu pověřeného vedením obchodního rejstříku,
 • účast pracovníka firmy na informativní schůzi, přípravné schůzi a ustavující schůzi za účasti notáře,
 • vytištění stanov navrhovaných a v konečném znění pro každého člena družstva.

Při změně zápisu statutárních orgánů bytového družstva na základě volby nových členů představenstva družstva zajišťujeme:

 • zpracování potřebných dokladů k podání návrhu na zápis změn u právnické osoby do obchodního rejstříku u místně příslušného soudu pověřeného vedením obchodního rejstříku,
 • účast pracovníka firmy na schůzi nebo shromáždění.

Při likvidaci právnické osoby Bytového družstva za účelem jeho zrušení a výmazu z obchodního rejstříku zajišťujeme:

 • účast notáře na schůzi bytového družstva o jeho likvidaci,
 • spolupráce při zpracování potřebných dokladů k podání návrhu na výmaz právnické osoby z obchodního rejstříku u místně příslušného soudu pověřeného vedením obchodního rejstříku.

 

Převody bytů do vlastnictví


Při zpracování prohlášení vlastníka podle zák. č. 72/1994 Sb. zajišťujeme:

 • porovnání skutečného provedení stavby se stavební dokumentací
 • přeměření jednotlivých bytů, nebytových prostor a společných částí domu
 • zpracování prohlášení vlastníka, včetně schématické přílohy. 

Při zpracování smluv o převodu bytu do vlastnictví podle zák. č. 72/1994 Sb. zajišťujeme:

 • zpracování smlouvy o převodu
 • zpracování návrhu na vklad smlouvy o převodu bytu do katastru nemovitostí.

Společenství vlastníků


Při založení právnické osoby Společenství vlastníků jednotek za účelem splnění ustanovení § 9 zák. číslo 72/1994 Sb. zajišťujeme:

 • zpracování pozvánek na ustavující shromáždění a jejich rozeslání,
 • zpracování stanov, účast notáře na ustavující schůzi včetně zpracování notářského zápisu o ověření ustavující schůze,
 • zpracování potřebných dokladů k podání návrhu na zápis právnické osoby do obchodního rejstříku u místně příslušného soudu pověřeného vedením obchodního rejstříku,
 • účast pracovníka firmy na informativní schůzi, přípravné schůzi a ustavující schůzi za účasti notáře.

Při změnách zápisů statutárních orgánů společenství vlastníků na základě volby nových členů výboru společenství vlastníků zajišťujeme:

 • zpracování potřebných dokladů k podání návrhu na zápis změn u právnické osoby do obchodního rejstříku u místně příslušného soudu pověřeného vedením obchodního rejstříku,
 • účast pracovníka firmy na schůzi nebo shromáždění.

Správa nemovitostí - ostatní služby


Inženýrská činnost

 • příprava stavební zakázky
 • návrh stavební zakázky (projekční činnost, vypracování studií, jednání s příslušnými úřady, dotčenými osobami, odhad stavebních nákladů a důsledků na provoz stávající nemovitosti)
 • vypracování dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, jednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení
 • vypracování prováděcí projektové dokumentace
 • vyhledání dodavatele stavby, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem dle pokynů vlastníka nemovitosti
 • spolupráce při provádění stavby (smluvní zajištění stavebně technického dozoru)
 • zajištění kolaudačního řízení

Právní činnost

 • uzavírání smluv o nájmu bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků dle pokynů vlastníka
 • uzavírání smluv na pronájem ploch na umístění reklam dle pokynů vlastníka
 • předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona
 • hlášení úmyslného protiprávního obsazení bytu nebo nebytového prostoru pro zahájení správního řízení
 • zastupování zájmů vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu na základě plné moci
 • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí
 • smluvní spolupráce při zajišťování pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek, pozemků
 • smluvní spolupráce při prodeji domů, bytů, nebytových prostor, pozemků
 • smluvní konzultace ve všech činnostech kolem nemovitosti, mimo základních, které jsou součástí správy nemovitosti
 • smluvní zajištění ostrahy objektu , případně recepční služby

Provozní činnost

 • smluvní zajištění zahradnických prací
 • smluvní zajištění provedení odečtů poměrových měřidel TUV, SV apod.
 • rozdělování tepla ve spolupráci s firmou Siemens www.synco-living.cz/demo
 • zajištění NONSTOP pohotovostní havarijní služby vč. sobot, nedělí a svátků - elektro, voda, plyn
 • smluvní zabezpečení elektronické zabezpečovací služby včetně napojení na pulty centralizované ochrany

Ekonomická činnost

 • zpracování ročního nebo mimořádného daňového přiznání k dani z příjmu z nemovitosti
 • zpracování řádného či opravného daňového přiznání k dani z nemovitosti
 • vedení personální a mzdové účetní agendy zaměstnanců vlastníka
 • opětovné přepočty nájemného a služeb v návaznosti na změny prováděcích předpisů

Stavebně technická činnost

 • smluvní zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle vlastníkem schválených návrhů včetně kontroly provedení a správnosti účtovaných cen
 • smluvní zajišťování znaleckých a odborných posudků
 • investiční činnost - dle samostatné cenové dohody s dodavatelem